Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, Asociación de Peregrinos ”Camino de Santiago en Dinamarca”.
Landsforening stiftet 1999.

§ 2 Formål

Det er foreningens formål at:
Samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela
Udvikle og afmærke Den Danske Pilgrimsrute
Formidle viden om og inspirere til pilgrimsvandring i Danmark og udland
Samarbejde med pilgrimsforeninger i ind- og udland
Samarbejde med Pilgrimskontoret: OFICINA DE ACOGIDA AL PEREGRINO i Santiago de Compostela, med ret til salg af pilgrimspas.

§ 3 Optagelseskriterier

Som medlemmer af foreningen kan optages fysiske og juridiske personer (institutioner, foreninger, selskaber, organisationer m.v.) som i kraft af deres øvrige virke bidrager eller kan bidrage til fremme af foreningens formål.

3.1 Juridiske personer (institutioner, foreninger, selskaber, organisationer m.v.) kan blive medlem af foreningen som enkeltmedlem med en stemme.

3.2 Fysiske personer kan blive medlem af foreningen som enkeltmedlem med en stemme eller, sammen med en anden fysisk person, medlem via dobbelt medlemskab med hver sin stemme.

§ 4 Bestyrelsen

A. Der vælges en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne.
B. Bestyrelsen består af 6 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en toårig periode, således at formanden og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
C. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og redaktør samt to medlemmer.
D. Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode (første- og andensuppleant).
E. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer deltager. Beslutninger er gyldige, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer
for. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
F. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg.
G. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

§ 5 Revisor

Generalforsamlingen vælger én revisor i ulige år samt én revisor i lige år.
Begge sidder for to år ad gangen.
Endvidere vælges en revisorsuppleant for ét år.

§ 6 Årsmøde

Årsmøde kan afholdes i forlængelse af foreningens ordinære generalforsamling.
Årsmødet omfatter kulturelle aktiviteter og indslag efter forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

§ 7 Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og skal afholdes inden udgangen af marts måned hvert år.
B. Indkaldelse til generalforsamling, skal ske senest 6 uger før generalforsamlingen via information på foreningens hjemmeside.
C. Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen, indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
D. Dagsorden for generalforsamlingen lægges ud på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen med det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag.
E. Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab.
F. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, kvalificeret flertal jf. § 14 og 15
G. Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker det.
H. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent, referent samt 4 stemmetællere.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand i lige år
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær

generalforsamling
Skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes via foreningens hjemmeside med anførelse af dagsorden, senest 3 uger før afholdelse.

§ 9 Regnskab

A. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
B. Kontingentperioden er gældende 1 år fra dato for indbetalingen af kontingentet.

§ 10 Tegningsrettigheder

A. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
B. Ved ekstraordinære dispositioner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 11 Forretningsorden

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden for sit arbejde.

§ 12 Udmeldelse

A. Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren.
B. Et medlem betragtes som udmeldt, såfremt kontingent ikke er kassereren i hænde senest 6 uger efter rettidig indbetalingsdato jf. kontingentopkrævningen.

§ 13 Æresmedlem

Æresmedlem kan som forslag på generalforsamlingen vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Æresmedlem opnår livslang kontingentfritagelse.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan vedtages med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

§ 15 Opløsning af foreningen

A. Opløsning af foreningen kan vedtages når 2/3 stemmer for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
B. I så fald tilfalder foreningens aktiver modtagere, som den opløsende generalforsamling vedtager.

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Sorø den 13. november 1999.
Ændret på ekstraordinær generalforsamling i Middelfart den 14. maj 2011
Ændret på ordinær generalforsamling i Fredericia den 29. oktober 2022