Vedtægter

§ 1 Navn

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, Asociación de Peregrinos ”Camino de Santiago en Dinamarca”.
Landsforening stiftet 1999.

§ 2 Formål

Det er foreningens formål at:

 • samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela
 • udbrede kendskabet om pilgrimsvejene til Santiago
 • inspirere til pilgrimsvandringer og informere om pilgrimsvejene
 • holde forbindelse med pilgrimsforeninger i ind- og udland
 • medvirke til udvikling af de danske- og nordiske pilgrimsveje.

§ 3 Optagelseskriterier

Som medlemmer optages alle med interesse for pilgrimsvejene til
Santiago de Compostela, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

§ 4 Bestyrelsen

A. Der vælges en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne.
B. Bestyrelsen består af 6 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en toårig periode, således at formanden og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
C. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og redaktør samt to medlemmer.
D. Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode (første- og andensuppleant).
E. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer deltager. Beslutninger er gyldige, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer
for. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
F. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg.
G. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

§ 5 Revisor

Generalforsamlingen vælger én revisor i ulige år samt én revisor i lige år.
Begge sidder for to år ad gangen.
Endvidere vælges en revisorsuppleant for ét år.

§ 6 Årsmøde

Årsmøde afholdes hvert år i 4.kvartal. Hovedpunktet på årsmødet er den ordinære generalforsamling. Derudover afholdes efter behov temagrupper og kulturelle aktiviteter.

§ 7 Generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes senest 6 uger før generalforsamlingen via foreningens hjemmeside.
B. Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen, indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
C. Dagsorden for generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden snarest derefter og senest 2 uger før generalforsamlingen med det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag.
D. Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab.
E. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, kvalificeret flertal jf. § 14 og 15
F. Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af de stemmeberettigede ønsker det.
G. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent samt 4 stemmetællere.
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand i lige år
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af bestyrelsessuppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær

generalforsamling
Skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes via foreningens hjemmeside med anførelse af dagsorden, senest 3 uger før afholdelse.

§ 9 Regnskab

A. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober 30. september.
B. Kontingentperioden går fra 1. januar til 31. december.
C. Ved indmeldelse efter den 30. september i et år, betales kun
kontingent for det efterfølgende år.

§ 10 Tegningsrettigheder

A. Over for pengeinstitut i forbindelse med daglig drift tegnes foreningen af kassereren eller i dennes fravær af formanden.
B. Ved ekstraordinære dispositioner tegnes foreningen af bestyrelsen.

§ 11 Forretningsorden

Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden for sit arbejde.

§ 12 Udmeldelse

A. Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren.
B. Et medlem betragtes som udmeldt, såfremt kontingent ikke er kassereren i hænde senest 6 uger efter rettidig indbetalingsdato jf. kontingentopkrævningen.

§ 13 Æresmedlem

Æresmedlem kan som forslag på generalforsamlingen vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Æresmedlem opnår livslang kontingentfritagelse.

§ 14 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan vedtages med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

§ 15 Opløsning af foreningen

A. Opløsning af foreningen kan vedtages når 2/3 stemmer for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
B. I så fald tilfalder foreningens aktiver modtagere, som den opløsende generalforsamling vedtager.

Vedtaget, Sorø, den 30. oktober 2010. Ændret, Middelfart, den 14. maj 2011.