Referat fra Stigruppemøde Sjælland 7. oktober 2023

Stimøde 7.10.23

Tilstede: Tone, Inger, Bjarne, Helen, Anne, Ole,  Jacob, Vibeke, Jørgen, Winnie, Karsten.

Afbud: Frede, Niels, Tove, Pernille, Irene, Bøje, Sophie, Camilla, Lasse.

Ikke hørt fra: Bent, Gunnar.

Ordstyrere: Vibeke, Tone

Referent: Helen

Stort velkommen til Karsten og Anne som nye medlemmer i stigruppen. De har sammen påtaget sig ansvaret for ruten fra Ringsted over Glumsø til Næstved.

Ad 1 Ruterne:

Vi gennemgik de forskellige ruter. Gennemgående er ruterne tjekket inden for det sidste halvår og er i orden, men der er problemer enkelte steder. De enkelte stiansvarlige tager ansvar for at tingene bliver rettet. Der bør som udgangspunkt være besked på hjemmesiden, hvis der er længerevarende problemer med skiltningen f.eks ved omlægning pga. brobygning, nybygning af veje osv. Det er ikke muligt at holde helt ajour under store arbejder.

Der er også ønsker om at lægge ruterne om enkelte steder, for at ruten kommer til at gå på mindre veje og stier og væk fra de store veje. Dette kræver aftale/ samarbejde med kommunen og evt. private ejere. Vi drøftede under dette punkt om formålet med vores rute er en direkte rute til Santiago, eller en tur der tilfredsstiller en enkelt dags tur. Går man rigtig langt, har man ikke overskud til omveje, og er det blot en enkelt dag tur, ønsker man en mere naturskøn vej.  Vi må tilstræbe så vidt muligt, at begge ønsker tilgodeses.

Der var en oplevelse af at det er svært at tiltrække folk til turene især når man kommer væk fra København og Nordsjælland. Overvej om en notits i lokalavisen kan give flere lyst til at deltage, og skabe interesse.

Der er i øvrigt ingen krav til at man som stiansvarlig arrangerer ture, hvis man ikke har lyst til det.

Der blev også spurgt til om vi ved hvor mange der bruger ruterne, og det er der ikke nogen der ved på nuværende tidspunkt.

Rutebeskrivelserne: Karsten har redigeret beskrivelsen på sin og Annes rute, Ringsted til Næstved over Glumsø, og afventer i øjeblikket, at den bliver lagt på hjemmesiden. I øjeblikket er der åbenbart lidt problemer i forhold til at ændre i det, der ligger på hjemmesiden.

Flere af rutebeskrivelserne er ikke helt i orden. Tone vil udsende en oversigt til stigruppen om hvilke rutebeskrivelser, der er ajourført, og hvilke der bør redigeres. Det er de stiansvarlige der er ansvarlige for beskrivelserne.

 

 

Ad 2: Hvordan  gør vi ruten mere kendt.

Det vil være godt hvis Den danska Pilgrimsrute blev mere bredt kendt, sådan at flere bruger ruten og får kendskab til foreningen, og måske får lyst til at indgå i stiarbejdet.

Vibeke havde et konkret forslag til en skrivelse der kunne udsendes/ uddeles til kirkerne på ruten, og som kunne bruges f.eks. i kirkebladene.  Dette mundede ud i mange overvejelser om hvordan en sådan skrivelse kunne bruges, og hvad indholdet skulle være.

Skal det være ved personlig henvendelse til kirkerne på ruten? Er kirkerne en for lille målgruppe?

Skal kommunerne også opfordres til at have oplysninger om den danske pilgrimsrute på deres hjemmesider?

Hvad skal skrivelserne indeholde? Kortfattede oplysninger til ”dueslaget” og opfordring til at henvende sig til os om flere oplysninger. Eller skal det være en lidt længere beskrivelse af hvad pilgrimsvandring er, om foreningens arbejde med pilgrimsruten mm.

Anne påtog sig at redigere det fremlagte forslag, sådan at brevet kan rettes til i forhold til om det er kirker kommuner eller andre vi henvender os til. Vi vil tage nye drøftelser, næste gang vi mødes om hvordan vi gør i praksis.

Under dette punkt havde vi også en lang snak om på hvilke platforme, der ligger kort over vores rute. Som udgangspunkt er det på Waymarkedtrails.org at hele ruten kan ses. Tone sørger for at den er redigeret og ajourført.

På hjemmesiden er der linket til Alltrails på de nordsjællandske ruter, og på de øvrige ruter er der linket til Waymarkedtrails.

Men også på andre steder kan enkeltdele af ruten findes, f.eks Outdoor.active, hvor folk der har gået turen, selv kan lægge den ind. Vi må fremover drøfte, hvordan vi skaber overblik i de mange muligheder.

Ad 3 Planlagte og kommende ure

Der mangler nogle beskrivelser af de kommende ture i efteråret. De turansvarlige opfordres til at beskrive turen.

Kom meget gerne med bud på ture i foråret ud over de som allerede er planlagt.

Anne vil komme med forslag til en tur til Slagelse hvor der kan sættes evt. manglende skilte op.

Der blev rejst spørgsmål om vi kunne lægge turene uden for vores ruter. Nogle synes, at de trænger til fornyelse for at blive inspirerede til at lave ture. Der blev nikket ja til dette.

Vi havde på ny også en snak om hvad forskellen på vores pilgrimsture og andre ture er. Vi var enige om at oplevelsen af en pilgrimstur er individuel, og at det vigtigste når vi laver ture er, at det fremgår tydeligt i beskrivelsen af den planlagte tur, hvad den indeholder. Det skal klart fremgå, hvad man kan forvente af turen som deltager. F.eks. at der skal sættes skilte op undervejs, -der er et besøg i en kirke, -kulturelt besøg eller lignende.

Der var dog bred enighed om, at der på en pilgrimstur skal være tid til at tale sammen og at give mulighed for at give erfaringer om pilgrimsture videre til interesserede.

Ad 4. Eventuelt

Kontaktpersoner i kommuner mm. Tone har materiale liggende fra 2015 over, hvem vi har været i forbindelse med i forhold til den oprindelige godkendelse af ruterne. Det bør nok ajourføres, så vi ved, hvem vi skal henvende os til, hvis der bliver behov.

Nye Ruteansvarlige.  Da flere fra stigruppen er stoppet, mangler der ansvarlige for ruterne Ringsted til Slagelse og Slagelse til Korsør. Anne tilbød at tage et overblik over hvordan tilstanden er på ruterne, men kan ikke stå for ruterne permanent og alene. Bjarne og Helen overvejer at tage sig af ruten Ringsted til Slagelse. Giver besked når vi har kigget på det.

Adresselisten, med oversigt over ruteansvarlige skal redigeres og sendes ud i ajourført form.

25 års jubilæum i foreningen næste år. Jubilæet fejres 24 november 2024. se nærmere i Pilgimmmen.

Der vil også blive arrangeret en flerdages vandring på hærvejen i forbindelse med jubilæet.

Velkomstskrivelse til nye stigruppemedlemmer. Når man starter som ny i stigruppen kan det være svært et vide hvilke opgaver der er, og hvad der forventes af én. Hvor sætter man skilte op, hvad er reglerne for skilte, rutebeskrivelser, mødearbejde mm.  Tone laver en skrivelse som vi har liggende klar til nye medlemmer, der fortæller om arbejdet i stigruppen på Sjælland og Lolland Falster.

Nye møder:

Søndag d. 14. januar hos Tone. (Måske som et festligt møde med medbragte retter til fælles frokostbord i lighed med tidligere, og efterfølgende gåtur)

Lørdag d 4.maj i Alberquet i Ballerup (forudsat at det er ledigt) Jacob arrangerer.

  1. oktober i Roskilde Bibliotek. Vibeke arrangerer mødet.

Stor tak til Winnie og Jørgen som har lagt hus til og sørget for, at vi har haft et hyggeligt møde med stort engagement.

Dato: 7. oktober, 2023
Slutter: 7. oktober, 2023
Tid: 10:00

Kommende aktiviteter

Nørrestrand og Horsens Fjord – mandag den 8. januar 2024

Hillerød – Julevandring – Søndag den 10. december 2023

Alken – Ømkloster – Gl.Ry – Ry – Mandag den 4. december 2023