Vedtægter for Foreningen af Danske Santiagopilgrimme
§1 Navn
Foreningen af Danske Santiagopilgrimme,
Asociación de Peregrinos ”Camino de Santiago en Dinamarca”.
Landsforening stiftet 1999.

§2 Formål
Det er foreningens formål at
* samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela
* udbrede kendskabet om pilgrimsvejene til Santiago
* inspirere til pilgrimsvandringer og informere om pilgrimsvejene
* holde forbindelse med pilgrimsforeninger i ind- og udland
* medvirke til udvikling af de danske- og nordiske pilgrimsveje.

§3 Optagelseskriterier
Som medlemmer optages alle med interesse for pilgrimsvejene til
Santiago de Compostela, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

§4 Bestyrelsen
a) Der vælges en bestyrelse, der er ansvarlig for den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne.
b) Bestyrelsen består af 6 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt på generalforsamlingen. Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en toårig periode, således at formanden og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
c) Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og redaktør samt to medlemmer.
d) Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode (første- og andensuppleant).
e) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer deltager.
Beslutninger er gyldige, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer
for. Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne.
f) Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte ad hoc-udvalg.
g) Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

§5 Revisor
Generalforsamlingen vælger én revisor i ulige år samt én revisor i lige år.
Begge sidder for to år ad gangen.
Endvidere vælges en revisorsuppleant for ét år.

§6 Årsmøde
Årsmøde afholdes hvert år i 4.kvartal. Hovedpunktet på årsmødet er den ordinære generalforsamling. Derudover afholdes efter behov temagrupper og kulturelle aktiviteter.§7 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes
senest 6 uger før generalforsamlingen pr. post og hjemmeside.
b) Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen,
indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen.
c) Dagsorden for generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden
snarest derefter og senest 2 uger før generalforsamlingen med
det reviderede regnskab samt evt. indkomne forslag.
d) Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemskab.
e) Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes
ved almindeligt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning
om foreningens opløsning, kvalificeret flertal jf. § 14 og 15
f) Ved personvalg skal afstemning ske skriftligt, såfremt mindst én af
de stemmeberettigede ønsker det.
g) Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent, referent samt 4 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag
Valg af formand i lige år
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

§8 Ekstraordinær generalforsamling .
Skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes via foreningens hjemmeside med anførelse af dagsorden, senest 3 uger før afholdelse.

§9 Regnskab
a) Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober 30. september.
b) Kontingentperioden går fra 1. januar til 31. december.
c) Ved indmeldelse efter den 30. september i et år, betales kun
kontingent for det efterfølgende år.

§10 Tegningsrettigheder
a) Over for pengeinstitut i forbindelse med daglig drift tegnes foreningen
af kassereren eller i dennes fravær af formanden.
b) Ved ekstraordinære dispositioner tegnes foreningen af bestyrelsen.
§11 Forretningsorden
Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden for sit arbejde.
§12. Udmeldelse
a) Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren.
b) Et medlem betragtes som udmeldt, såfremt kontingent ikke er kassereren i hænde senest 6 uger efter rettidig indbetalingsdato jf. kontingentopkrævningen.

§13 Æresmedlem
Æresmedlem kan som forslag på generalforsamlingen vedtages
ved almindelig stemmeflerhed. Æresmedlem opnår livslang kontingentfritagelse.

§14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor de kan
vedtages med 2/3 stemmeflertal af de afgivne stemmer.

§15 Opløsning af foreningen
a) Opløsning af foreningen kan vedtages når 2/3 stemmer for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
b) I så fald tilfalder foreningens aktiver modtagere, som den opløsende generalforsamling vedtager.

Vedtaget, Sorø, den 30. oktober 2010. Ændret, Middelfart, den 14. maj 2011.